Birthday NameBirthdate
Jobin K Eapen1-Jan
C S Abraham2-Jan
Sheethal Sara Jose4-Jan
Jesily K Philip4-Jan
Shiny Ronald5-Jan
Trisha Elizabeth Thomas9-Jan
Janvi Jim Joseph 11-Jan
Sangeetha Annie Sony11-Jan
Leann Mariam Roshan12-Jan
Aleesha Jasmine S12-Jan
Nish Roose 16-Jan
Rebecca Mary Samuel16-Jan
Daisy Kurien 18-Jan
Bhavya Sibin19-Jan
Sudeep Varghese Chandy19-Jan
Anya Vergis21-Jan
James Chirattomparambil23-Jan
Jane Varghese23-Jan
Elizabeth Preethi Arthur25-Jan
Sarala Kurien27-Jan
Zorah Liz Febin 27-Jan
Laila Melville28-Jan